Mister Supranational Thailand 2017

 

หลักการและเหตุผล

 

      เวทีประกวด มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2017 “Mister Supranational Thailand 2017” เป็นสุดยอดเวทีประกวดในระดับโลกในรูปแบบมาตรฐานสากล ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีเวทีการประกวดเทียบเท่าระดับสากล โดยได้รับการรับรองจาก Global Beauties ผู้จัดลำดับ Ranking Gland Slam Beauty pageant ระดับโลก ซึ่งถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Grand slam Top 5 ของโลก

 

      เวที Mister Supranational Thailand 2017 (มิสเตอร์ ซูปร้าเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2017) เวทีประกวดสำหรับผู้ชายที่มีความสง่างามแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีมาตรฐานการประกวดสากลจากประเทศโปแลนด์  ในปี 2017 นี้ กองประกวด Mister Supranational Thailand  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  Mister Supranational แต่ละจังหวัด  CD (City Director) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดประกวดหรือคัดเลือกตัวแทน ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดในระดับประเทศ จะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประชันความสง่างามบนเวที Mister Supranational 2017   ระดับโลก ณ ประเทศโปแลนด์  เพื่อทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนนำเสนออัตลักษณ์ของความเป็นไทย โดยการแต่งชุดประจำชาติ เพื่อนำเสนอความโดดเด่น ทางวัฒนธรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

               

      สำหรับปีนี้จะมีการเก็บตัวและทำกิจกรรมที่ จังหวัดชลบุรี ภายใต้คอนเซปต์   “ความลับ ของมนต์เสน่ห์ ที่น่าค้นหา”  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล และการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผ่านการประกวดในครั้งนี้    สำหรับจังหวัดชลบุรี นั้นมีความโดดเด่น ด้านทัศนียภาพ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมุ่งเน้น การสัมผัสธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหารเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย  ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  ปีละหลายล้านคน  ซึ่งสามารถสร้างเงินสร้างงานให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่มตลอดปี  โดยได้มีการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถแบ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจพิเศษ ด้วยศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าวนี้ จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ  ทำให้กองประกวด Mister Supranational Thailand จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น โดยสื่อผ่านการจัดกิจกรรมการประกวด Mister Supranational Thailand ประจำปี 2017

 

      ดังนั้นการจัดการประกวด จึงจะได้คัดเลือกชายไทยทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ การศึกษา ความรู้ความสามารถ และไหวพริบ ปฏิภาณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดและจิตสำนึกอุทิศเพื่อสาธารณกุศล เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ในสังคมในปัจจุบัน และยังจะมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารไทย และสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยในแต่ละจังหวัดใน เวที Mr. Supranational ซึ่งจัดประกวดที่ประเทศโปแลนด์  เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมประกวดระดับประเทศ

 • เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

 • เพื่อเปิด โอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

 • เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้เยาวชน มีจิตสาธารณะ อยากช่วยเหลือสังคม

 • เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย หันมาท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศสนใจดูแลสุขภาพ มีพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รู้จัก

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และ อาหาร และกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศสนใจดูแลสุขภาพ มีพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองเป็นที่รู้จักของนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รู้จัก

 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รู้จัก

 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รู้จัก

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

 

บริษัท บ้านคนละคร234 จำกัด

เลขที่  75/82  ถ.ร่มเกล้า  ซอย 1  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  จ.กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 089-4311102, 098-1745926

Email : mister.supranationalthailand@gmail.com

Fan Page Facebook : Mister Supranational Thailand